Regulamin świadczenia usług

Regulamin świadczenia usług

Niniejsze Ogólne warunki umów o świadczenie usług turystycznych, zwane dalej warunkami stanowią integralną cześć umowy o świadczenie usług turystycznych i określają zasady udziału w imprezach organizowanych przez biuro podróży SZEWCZYKTRAVEL Centrum Organizacji Turystyki, zwane dalej organizatorem.

1. Organizator Bogdan Szewczyk prowadzi działalność gospodarczą na podstawie Zaświadczenia o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numer 1439/99. Numer NIP: 735-159-28-57. Na podstawie wpisu do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr Z/1/2006.
SZEWCZYKTRAVEL Centrum Organizacji Turystyki organizuje imprezy turystyczne i pośredniczy na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych w kraju i w krajach europejskich. Siedziba organizatora znajduje się w Szczawnicy przy ulicy Zdrojowej 2a tel/fax 18 262 18 95 strona www.szewczyktravel.pl, e-mail; biuro@szewczyktravel.pl.

2.Potwierdzenie posiadania ubezpieczenia
Stosownie do art. 14 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, organizator “SzewczykTravel” Centrum Organizacji Turystyki potwierdza posiadanie zabezpieczenia na pokrycie kosztów powrotu klientów do kraju w wypadku, gdy organizator wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu, a także kwoty na pokrycie zwrotu wpłat klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych. Zabezpieczenie to zostało dokonane w formie umowy polisy ubezpieczeniowej nr 00.676.625, zwanej dalej polisą. Polisa została wystawiona przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa. Gwarancja obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 włącznie i wygasa w ostatnim dniu obowiązywania. Gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o świadczenie usług turystycznych zawarte w okresie ważności Gwarancji. Oryginał gwarancji ubezpieczeniowej znajduje się u Marszałka Województwa Małopolskiego, kopia u organizatora (Szczawnica, ul. Zdrojowa 2a) do wglądu klientów.

3.Zawarcie umowy
Akceptując ofertę występują Państwo wiążąco o zawarcie umowy dotyczącej świadczenia usług turystycznych. Wpłata należności lub zaliczki jest równoznaczna z zawarciem umowy. Nierozłącznymi elementami umowy jest przedstawiona oferta i niniejsze ogólne warunki umów o świadczenie usług turystycznych. Wpłacając zaliczkę lub cenę imprezy oświadczają Państwo, że zapoznaliście się z tymi warunkami i je akceptujecie. Potwierdzacie, że uzyskaliście informacje wymagane przez art. 13 ustawy, to jest ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych, sanitarnych oraz o ubezpieczeniach w zakresie kosztów rezygnacji z imprezy, od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.
Oświadczacie więc, że znacie te przepisy w miejscu docelowym i w pośrednich imprezy i zdajecie sobie sprawę z przeciwwskazań zdrowotnych. Wyrażacie jednocześnie zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych wyłącznie dla celów realizacji umowy.

4.Usługi i ceny, zmiany w wykonywaniu usług i zmiany cen.
Zakres i warunki świadczenia usługi, terminy wyjazdu i powrotu oraz ustalenia szczegółowe są określone w ofercie. Organizator zobowiązuje się do należytego świadczenia usług zgodnie z warunkami określonymi w ofercie. Imprezy rozpoczynają się w dniu i o godzinie podanej w ofercie, bez względu na osoby spóźnione. Godziny odjazdów z poszczególnych miejsc, etapów imprezy podawane są na bieżąco przez pilota lub przewodnika. Spóźnienie lub niestawienie się na wycieczkę lub etapy pośrednie w ustalonym terminie traktowane jest jak rezygnacja z imprezy, bez prawa do zwrotu należności. Godzina powrotu z imprezy jest orientacyjna i może ulec zmianie na przykład z powodu czasu trwania odpraw granicznych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu. Zmiany w zakresie i warunkach świadczenia usługi dokonywane ze strony organizatora są dopuszczalne, o ile są niezbędne, nie są znaczące, a podstawowa forma usługi nie zostaje zmieniona. W myśl tej zasady może więc ulec zmianie program i kolejność zwiedzania. Organizator zastrzega sobie również prawo dokonania istotnej zmiany programu imprezy w sytuacji pogorszenia pogody w części programu imprezy zależnej od pogody. Cena ustalana w walutach innych niż złoty nie może ulec zmianie. Przy ustaleniu ceny imprezy w złotych, gdy zapłacą Państwo za całą imprezę z góry przy jej zamówieniu, organizator przejmuje na siebie całe ryzyko zmiany kursu złotego do innych walut. W przypadku rozłożenia w czasie zapłaty za imprezę organizator przejmuje na siebie ryzyko zmiany kursu złotego do innych walut wchodzących w rozliczenia z tytułu usługi do 10 % zmiany kursu porównując kursy z daty złożenia oferty i daty dokonania kolejnej wpłaty. Przy większych wahaniach organizator zastrzega sobie prawo zmiany ceny odpowiednio do zaistniałych zmian kursu.

5.Warunki i koszt rezygnacji.
Jeżeli zrezygnują Państwo z usługi po wpłacie zaliczki a przed wpłatą kolejnych wpłat potrącamy opłatę manipulacyjną w wysokości zaliczki. Przy rezygnacji po wpłaceniu kolejnych wpłat potrącamy opłatę manipulacyjną w wysokości sumy zaliczki i kolejnych wpłat. Przy obliczaniu opłaty manipulacyjnej weźmiemy pod uwagę zaoszczędzone w zwykły sposób nakłady. Inne zasady warunków i kosztów rezygnacji może ustalać oferta. Przysługuje natomiast Państwu
zwrot wszystkich wpłat, jeżeli rezygnacja nastąpi z winy Organizatora poprzez odwołanie imprezy.

6.Ubezpieczenia.
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o usługach turystycznych w cenie imprez zagranicznych zawarte jest ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z sumą 7.000 PLN, podstawowe ubezpieczenie kosztów leczenia (suma ubezpieczenia 10.000 EUR) i bagażu na 800 PLN. Niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej (w tym wezwanie helikoptera) poza granicami Polski. Warunki ubezpieczenia znajdują się w biurze organizatora. W przypadku imprez wymagających szerszego zakresu ubezpieczeń, zakres ten oraz nazwę ubezpieczyciela
zawiera oferta. Powyższe jest jednocześnie informacją wyczerpująca wymogi z art. 14. ust. 2 pkt. 7 ustawy.

7.Odwołanie imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych (siła wyższa, decyzje władz państwowych) bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Organizator może odwołać imprezę także na skutek niskiej frekwencji lub warunków atmosferycznych, o ile w ofercie imprezy przewidziano taką ewentualność. Organizator powiadamia klienta o odwołaniu wycieczki w formie pisemnej (sms) lub telefonicznie w przeddzień imprezy (dotyczy wycieczek całodniowych) lub do godz. 12:00 (w przypadku wycieczek popołudniowych).

8.Odpowiedzialność uczestnika
Uczestnik imprezy ma obowiązek posiadać ważne dokumenty podróżne, przestrzegać wszelkich przepisów (na przykład paszportowych, celnych, dewizowych, sanitarnych) w Polsce, krajach tranzytowych i docelowym. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki nieprzestrzegania tych przepisów. W przypadku zatrzymania lub zawrócenia na granicy uczestnik zobowiązany jest do powrotu na własny koszt i własnym staraniem i nie przysługuje mu zwrot ceny imprezy.
Uczestnik jest zobowiązany do pokrycia szkód wyrządzonych przez siebie w trakcie trwania imprezy. W przypadku imprez dla dzieci i młodzieży zobowiązanie to ciąży na zamawiającym imprezę.
Wszelkie nieuzasadnione wezwanie służb ratowniczych, w tym pogotowia, helikoptera, GOPR, TOPR i innych służb (również poza granicami kraju) bez uzgodnienia z przewodnikiem prowadzącym daną grupę, biura odpowiedzialnego za daną imprezę  – uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową i materialną.

9.Odpowiedzialność organizatora, reklamacje.
Jeżeli z winy organizatora nie zostaną zrealizowane określone świadczenia lub ich jakość odbiegać będzie od jakości wynikającej z oferty lub niniejszych warunków organizator przyjmuje na siebie stosowną odpowiedzialność i zobowiązany jest do dokonania zwrotu części wpłaty za usługę. Cena imprezy może być zmniejszona w odpowiednim stosunku do tego, jakie warunki były zagwarantowane. Podstawą zwrotu jest reklamacja. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie, nie później jednak niż 30 dni od dnia zakończenia imprezy. Warunkiem uznania reklamacji jest niezwłoczne zawiadomienie wykonawcy usługi oraz organizatora imprezy. Pilot wycieczek ma obowiązek potwierdzić klientowi przyjęcie reklamacji, a w przypadku jej niezałatwienia, przekazanie jej niezwłocznie organizatorowi imprezy.

Informacje szczegółowe W cenie wycieczki uwzględniono: podatek od towarów i usług, transport autokarem lub mikrobusem, opiekę pilota oraz ubezpieczenie: przy wycieczkach krajowych – następstw nieszczęśliwych wypadków; przy imprezach zagranicznych – podstawowe ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wstępy do zwiedzanych obiektów, o ile nie są wymienione w cenniku. Cena nie zawiera: opłat za filmowanie lub robienie zdjęć oraz wstępów wymienionych w cenniku. Osoby zainteresowane zwiedzaniem obiektów na trasie wycieczki powinny posiadać odpowiednie kwoty złotych lub walut obcych.
W cenie wycieczek nie ma wyżywienia. Podane ceny wstępów są niezależne od organizatora
i mogą ulec zmianie. Godzina, miejsce odjazdu i orientacyjna godzina powrotu podane są w cenniku, przy każdej wycieczce. Autokar odjeżdża o podanej godzinie odjazdu bez względu na osoby spóźnione. Na innych przystankach odjazdowych (podanych w folderze) należy stawić się o godzinie odjazdu, gdyż autokar zatrzymuje się tylko na czas wsiadania. W przypadku braku chętnych do wsiadania autokar odjeżdża z przystanków bez względu na osoby spóźnione.
Zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się w kolejności wsiadania. Godziny odjazdów z poszczególnych miejsc, etapów imprezy podawane są na bieżąco przez pilota. Spóźnienie traktowane jest, jak rezygnacja z imprezy. Kolejność zwiedzania oraz godzina powrotu z wycieczki mogą ulec zmianie. Wracając, autokar zatrzymuje się na przystankach autobusowych w miejscach, z których pasażerowie wsiadali rano. Przy wyjazdach za granicę konieczne jest posiadanie niezniszczonego i ważnego dowodu osobistego lub ważnego paszportu. Dzieci muszą być wpisane do paszportu rodziców lub posiadać własny paszport lub dowód osobisty. Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w Polsce, w krajach tranzytowych i docelowym. W przypadku zatrzymania lub zawrócenia na granicy, lub niestawienia się na miejsca odjazdów pośrednich uczestnik zobowiązany jest do powrotu na własny koszt i własnym staraniem. W powyższych przypadkach nie zwracamy ceny wycieczki. Wycieczki odbywają się bez względu na pogodę. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania każdej wycieczki z powodu niskiej frekwencji oraz wycieczki na Spływ Dunajcem, jeżeli nie pływają łodzie. Informację w sprawie odwołania wycieczki można uzyskać telefonicznie w biurze organizatora, w przeddzień wyjazdu przed zamknięciem biura. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wycieczki również w dniu wyjazdu. Brak autokaru w miejscu odjazdu oznacza, że wycieczka została z powyższych przyczyn odwołana. W przypadku odwołania imprezy przez organizatora uczestnik otrzymuje zwrot wpłaty w miejscu jej dokonania. Podstawą zwrotu gotówki jest zwrot paragonu fiskalnego. Udostępnienie do zwiedzania kościółka w Dębnie możliwe jest tylko w obecności księdza proboszcza. Ogólne warunki organizacji imprez znajdują się w biurze organizatora.